Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi. Preču garantijas apkalpošanā ietilpst defekti, kas radušies preces ražotāja dēļ. Ja ir konstatēts, ka prece ir bojāta preces lietotāja neatbilstošas rīcības dēļ, ražotāja garantija var tikt atteikta. Garantija tiek atteikta, ja lietotājs pats ir mēģinājis novērst preces defektu. Tāpat garantija tiek atteikta, ja prece ir lietota neatbilstoši lietošanas pamācībai, ja prece tikusi pakļauta ūdens vai citu neatbilstošu apstākļu iedarbībai.
Preces garantiju apstiprina rēķins (vai kases čeks) no izrakstīšanas dienas. Tas tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī vai nosūtīts pa pastu / e-pastu pēc preces apmaksas. Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu analogu preci. Gadījumā, ja garantijas laikā prece tiek atgriezta pie pārdevēja, tai ir jābūt pilnā komplektācijā. Atgriezt preci var tikai tad, ja preces izskats, patērētāju īpašības un tās sākotnējais iepakojums ir saglabāts un ja Klients var uzrādīt dokumentu, kurš apliecina, ka prece pirkta no Pārdevēja no TavaTelpa.lv. Garantija aksesuāriem (baterijas, austiņas un t.t.) ir 3 mēneši.

 

Atgriešana

Klientam ir tiesības atteikties pasūtītas preces 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Atgriezt preci ir iespējams, ja prece nav lietota, precei saglabātas patērētāju īpašības, tirdzniecības izskats, oriģinālais iepakojums, kā arī rēķinu (vai kases čeku), kas apliecina, ka šī prece iegādāta TavaTelpa.lv
Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs var paziņot TavaTelpa.lv aizpildot atteikuma tiesību veidlapu, kas ir pieejama šeit:
Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta tirgotājam TavaTelpa.lv uz e-pasta adresi: info@tavatelpa.lv vai kopā ar Atgriezto preci TavaTelpa.lv birojā Ganību dambis 30B, Rīga
Pircējam ir pienākums bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Atteikuma tiesību veidlapas nosūtīšanas vai preču atgriešanas formas iesniegšanas dienas, atgriezt preci TavaTelpa.lv birojā Ganību dambī 30B, Rīgā.
Pircējs sedz visas ar preces atgriešanu saistītās izmaksas.
TavaTelpa.lv atmaksā Pircējam no Pircēja saņemto maksājumu, izņemot piegādes izmaksas, 14 dienu laikā no dienas, kad ir saņemta Atteikuma tiesību veidlapa vai preču atgriešanas forma un atgrieztā prece. TavaTelpa.lv maksājumu atgriež, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i., ar pārskaitījumu uz Pircēja norēķina kontu.

PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

Jūs varat atcelt pasūtījumu ne vēlāk kā līdz nākošās darba dienas plkst.12:00 zvanot uz numuru 28604408.